Privacy en cookies

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:

 • voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • als de betrokkene ons toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve verplichtingen, subsidieaanvragen en andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met onze gerechtvaardigde belangen, waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Denk hierbij aan het maken van rapportages, het beheer van ledengegevens, het verzorgen en verbeteren van de website, het organiseren van activiteiten en competities.

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt, een overeenkomst met ons aangaat, onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens verwerken doen we om de volgende redenen:

 • om beweegactiviteiten te kunnen organiseren;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het organiseren van opleidingen en trainingen;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • voor het uitvoeren van de overige voor onze stichting gebruikelijke activiteiten;
 • om contact met u op te kunnen nemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor de verwerking van een sollicitatie;
 • uitvoering geven aan een arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoon/zakelijk
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Partnergegevens (voor noodgevallen)
 • Website
 • KvK-registernummer
 • BTW-nummer
 • IBAN
 • Gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger
 • Medische bijzonderheden i.v.m. noodzakelijke ondersteuning tijdens de activiteiten
 • Bedrijfsnaam
 • Salarisgegevens
 • Paspoort kopie
 • BSN-nummer

Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij persoonsgegevens verwerken van mensen met een handicap. Uiteraard zijn wij extra voorzichtig en terughoudend daar waar het gaat om bijzondere (medische) gegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ICT infrastructuur;
 • Het verzorgen van een CRM programma;
 • Het verzorgen van de salarisadministratie;
 • Het verzorgen van verzekeringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Geen commercieel gebruik

Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

U kunt zich op onze site afmelden voor Google Analytics door hier te klikken: Afmelden voor Google Analytics

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Zwembad de Roerdomp
T.a.v. Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg
Achilleslaan 2c
6042 JV Roermond

Heb je nog aanvullende vragen of kom je ergens niet uit?
Neem dan contact met ons op!